KOMING

Splošni cilji
Študent:
- razvija spretnosti grafične ponazoritve pojavov, procesov, objektov in naprav;
- uporablja grafične vire, načrte in karte pri reševanju problemov v poklicu;
- razvija komunikativnost;
- pridobiva sposobnost povezovanja znanj različnih strokovnih področij;
- izpopolnjuje poklicno identiteto, profesionalnost in odgovornost;
- se navaja na delo v skupinah.

Spoznavanje informacijske tehnologije. Uporabna računalniška znanja.